Κεντρικά Γραφεία
Εργοστάσιο Ελιάς
Εργοστάσιο Ζωοτροφών
Εκκοκκιστήριο Βάμβακος
Κατάστημα Νεοχωρίου
Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών
Εργοστάσιο Ελιάς
Εργοστάσιο Ελιάς
Εργοστάσιο Ζωοτροφών
Μήλος Εργοστασίου Ζωοτροφών
Εκκοκκιστικές Μηχανές
Πρέσα Εκκοκκιστηρίου
Τοποθέτηση Θεμέλιου Λίθου
Εγκαίνια Κεντρικών Γραφείων
Εγκαίνια Καταστήματος Ναυπάκτου
Διοίκηση Κεντρικά Γραφεία