ΟΕΦ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Οργάνωση Ελαιουργικού Φορέα

Η Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) – ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ – «Η ΕΝΩΣΗ» αποτελεί μία πρωτοβουλία των ελαιοπαραγωγών της Ένωσης.

Κύριες δραστηριότητες της «ΕΝΩΣΗΣ» είναι η συγκομιδή, επεξεργασία, τυποποίηση όλων σχεδόν των βασικών αγροτικών προϊόντων που παράγονται στην περιοχή, όπως είναι η ελιά καλαμών, το ελαιόλαδο, το βαμβάκι, το καλαμπόκι, τα σιτηρά και η εμπορία αγροτικών εφοδίων. Ο Συνεταιρισμός διαθέτει εξαιρετικές σύγχρονες εγκαταστάσεις, συγκέντρωσης και μεταποίησης επιτραπέζιας ελιάς, δυναμικότητας 1.000 τόνων, δύο ελαιουργεία στα οποία αλέθονται ετησίως 6.000 τόνοι ελαιόκαρπου, ελαιοδεξαμενές 6.500 τόνων, τυποποιητήριο ελαιόλαδου και εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου.

Αναγνωρισμένη από το Υπ.Α.Α.Τ. ως Οργάνωση Ελαιουργικού Φορέα (Ο.Ε.Φ.), η Ο.Π. έχει αναλάβει με Ιδίους, Εθνικούς και Eνωσιακούς πόρους, την ενεργή παρέμβαση της σε θέματα που αφορούν τόσο στο περιβάλλον όσο και στην βελτίωση της ποιότητας.

Βασικός στόχος των παρεμβάσεων είναι η ουσιαστική στήριξη των ελαιοπαραγωγών μελών της, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ελαιοκαλλιέργεια, η αναβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος καθώς και η ασφάλεια του τελικού καταναλωτή μέσω υιοθέτησης σύγχρονων συστημάτων ποιότητας και ιχνηλασιμότητας.

Η Ο.Π. βαδίζει πλέον πέρα, από την παραδοσιακή εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας (Σ.Ο.Δ.) με την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών και λογισμικών για τον πληρέστερο έλεγχο των απαιτούμενων εισροών και εκροών (απαιτήσεις άρδευσης, λίπανσης, δακοκτονίας κλπ). Ένα σημαντικό μέρος των παρεμβάσεων έχουν σαν στόχο την διεύρυνση της εφαρμογής των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και την τήρηση λεπτομερούς αρχείου καταγραφών παραγωγού σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα άμεσης επεξεργασίας τους ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές μέσω διαδικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω επιμόρφωσης των ελαιοπαραγωγών και στροφής αυτών σε έξυπνες τεχνολογίες. Σήμερα, στο Σ.Ο.Δ. συμμετέχουν 930 ελαιοκαλλιεργητές.

Παράλληλα, η Ο.Π. για να εξασφαλίσει την επιτυχημένη μετάβαση από την παραδοσιακή στην σύγχρονη μέθοδο ελαιοκαλλιέργειας, συνεργάζεται με ομάδα εμπειρογνωμόνων, ακαδημαϊκών και εταιρειών για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή μιας σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων πρακτικών επιδείξεων με καλλιεργητικές πρακτικές οι οποίες αποδεδειγμένα βελτιώνουν το επίπεδο της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής θεματικές ενότητες: Διαχείριση λίπανσης, βελτίωση εδάφους, τεχνικές κλαδέματος, επαναχρησιμοποίηση υποπροϊόντων αγροκτήματος, διαχείριση εχθρών & ασθενειών, συγκομιδή και μετασυλλεκτικοί χειρισμοί, διαχείριση ζιζανίων και τεχνικές Μείωσης Ανθρακικού αποτυπώματος.

Σημαντικό κομμάτι της ολοκληρωμένης προσέγγισης στην βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων αποτελεί η επέκταση, ψηφιοποίηση και πιστοποίηση του εφαρμοζόμενου Συστήματος Ιχνηλασιμότητας κατά ISO 22005:2008, (δηλαδή της παρακολούθησης της πορείας του ελαιοκάρπου από την στιγμή που παράγεται στο χωράφι μέχρι την στιγμή που το τελικό προϊόν τίθεται στη διάθεση του καταναλωτή) καθώς και του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, ISO 22000:2005, IFS και BRC.

Για την διαφύλαξη της ποιότητας του τυποποιούμενου προϊόντος η Ο.Π. βελτιώνει τον μηχανολογικό της εξοπλισμό με σύγχρονα μηχανήματα όπως αυτό του συστήματος παροχής αέρα στις δεξαμενές για την υποβοήθηση της ζύμωσης του ελαιοκάρπου προς μεταποίηση, τα συστήματα υδρομεταφοράς από και προς τις δεξαμενές καθώς και με νέο σύστημα καθαρισμού δεξαμενών.

Παράλληλα με την προμήθεια του ανωτέρω εξοπλισμού, προχωράει και σε βελτιωτικές ενέργειες στον χώρο παραγωγής με την κατασκευή εποξειδικού δαπέδου, την βελτίωση των χώρων υγιεινής του προσωπικού και την τοποθέτηση πάνελ υγειονομικής χρήσης τα οποία ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των προαναφερόμενων συστημάτων ποιότητας που εγκαθίστανται καθώς και στην προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για το χημικό της εργαστήριο.

Τέλος, ο νέος διαδικτυακός τόπος της Ο.Π. συγκεντρώνει και παρουσιάζει όλες τις δραστηριότητες αυτής που αφορούν την ελαιοκαλλιέργεια, την βελτίωση της ποιότητας, την ιχνηλασιμότητα και πιστοποίηση των προϊόντων της και παρέχει πρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με την οργάνωση και τα προϊόντα αυτής.

ΟΕΦ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (GR)

Ομάδα Παραγωγών Ελαιολάδου και Ελιάς Μεσολογγίου-Ναυπακτίας ”Η Ένωση” (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

OEF MESOLONGHI (EN)

PRODUCERS’ ORGANISATION OF AGRICULTURAL COOPERATIVE MESOLONGHIOU-NAFPAKTIAS “THE UNION” (ENGLISH)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ελληνοϊταλικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Απολογιστικά Φυλλάδια Προγράμματος. Πληροφοριακά Φυλλάδια