Η ιχνηλασιμότητα των ελαιοκομικών προϊόντων
Από το αγρόκτημα μέχρι το πιάτο σας, με το ενιαίο ιταλικό-ελληνικό σύστημα ιχνηλασιμότητας.

Για σχεδόν μια δεκαετία, η Ιταλική Εθνική Κοινοπραξία Ελαιοκαλλιεργητών συνεργάζεται με 13 συνεταιρισμούς ελαιοκαλλιεργητών στην Ελλάδα, τόσο στην νησιωτική όσο και στην ηπειρωτική χώρα, σε ένα κοινό πρόγραμμα ιχνηλασιμότητας για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές, με στόχο την ασφάλεια των προϊόντων και τη διαφάνεια στις παραγωγικές διαδικασίες.

Το σύστημα, που αναπτύχθηκε και τελειοποιήθηκε με την πάροδο του χρόνου, επιτρέπει στους καταναλωτές να εντοπίζουν τη γεωγραφική προέλευση του αγορασθέντος προϊόντος μέσω ενός κωδικού ιχνηλασιμότητας, τοποθετημένο στην ετικέτα της συσκευασίας (μπουκάλια και μεταλλικά δοχεία διαφορετικών μορφών). Το προϊόν είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το UNI ISO 22005/07.

Εάν επιθυμείτε να γνωρίζετε τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος που αγοράσατε και να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, συνδυασμούς τροφίμων, κατάλληλες μεθόδους αποθήκευσης, πιστοποίηση, ανάλυση και άλλα, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να μάθετε όλα τα παραπάνω.

 

Ελληνοϊταλικό Σύστημα Ιχνιλασιμότητας

 

The traceability of olive products
From the farm to fork with the common Italian-greek traceability system

For almost a decade, the Italian national olive growers’ consortium has been cooperating with 13 olive growers’ cooperatives in Greece, both islands and mainland, to a common traceability project for olive oil and table olives, to guarantee product safety and transparency of production processes.

The system, developed and perfected over time, allows consumers to trace the geographical origins of the purchased product by means of traceability code placed on the packaging label, (bottles and cans of different formats). The product is certified according to UNI ISO 22005/07.

If you wish to know the geographic origin of the product you have purchased and receive further information on the organoleptic characteristics, food combinations, proper storage methods, certification, analysis and more, please click the button of the country you are interested in and type the code in to find it out.