Η Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) – ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ – «Η ΕΝΩΣΗ» αποτελεί µία πρωτοβουλία των ελαιοπαραγωγών της Ένωσης.

Κύριες δραστηριότητες της «ΕΝΩΣΗΣ» είναι η συγκοµιδή, επεξεργασία, τυποποίηση όλων σχεδόν των βασικών αγροτικών προϊόντων που παράγονται στην περιοχή, όπως είναι η ελιά καλαµών, το ελαιόλαδο, το βαµβάκι, το καλαµπόκι, τα σιτηρά και η εµπορία αγροτικών εφοδίων. Ο Συνεταιρισµός διαθέτει εξαιρετικές σύγχρονες εγκαταστάσεις, συγκέντρωσης και µεταποίησης επιτραπέζιας ελιάς, δυναµικότητας 1.000 τόνων,
δύο ελαιουργεία στα οποία αλέθονται ετησίως 6.000 τόνοι ελαιόκαρπου, ελαιοδεξαµενές 6.500 τόνων, τυποποιητήριο ελαιόλαδου και εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου.

Αναγνωρισµένη από το Υπ.Α.Α.Τ. ως Οργάνωση Ελαιουργικού Φορέα (Ο.Ε.Φ.), η Ο.Π. έχει αναλάβει µε Ιδίους, Εθνικούς και Eνωσιακούς πόρους, την ενεργή παρέµβαση της σε θέµατα που αφορούν τόσο στο περιβάλλον όσο και στην βελτίωση της ποιότητας.

Βασικός στόχος των παρεµβάσεων είναι η ουσιαστική στήριξη των ελαιοπαραγωγών µελών της, η µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ελαιοκαλλιέργεια, η αναβάθµιση της ποιότητας του παραγόµενου προϊόντος καθώς και η ασφάλεια του τελικού καταναλωτή µέσω υιοθέτησης σύγχρονων συστηµάτων ποιότητας και ιχνηλασιµότητας.

Η Ο.Π. βαδίζει πλέον πέρα, από την παραδοσιακή εφαρµογή Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας (Σ.Ο.∆.) µε την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών και λογισµικών για τον πληρέστερο έλεγχο των απαιτούµενων εισροών και εκροών (απαιτήσεις άρδευσης, λίπανσης, δακοκτονίας κλπ). Ένα σηµαντικό µέρος των παρεµβάσεων έχουν σαν στόχο την διεύρυνση της εφαρµογής των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και την τήρηση λεπτοµερούς αρχείου καταγραφών παραγωγού σε ψηφιακή µορφή, µε δυνατότητα άµεσης επεξεργασίας τους ακόµα και σε αποµακρυσµένες περιοχές µέσω διαδικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω επιµόρφωσης των ελαιοπαραγωγών και στροφής αυτών σε έξυπνες τεχνολογίες. Σήµερα, στο Σ.Ο.∆. συµµετέχουν 930 ελαιοκαλλιεργητές.

Παράλληλα, η Ο.Π. για να εξασφαλίσει την επιτυχηµένη µετάβαση από την παραδοσιακή στην σύγχρονη µέθοδο ελαιοκαλλιέργειας, συνεργάζεται µε οµάδα εµπειρογνωµόνων, ακαδηµαϊκών και εταιρειών για τον σχεδιασµό, ανάπτυξη και εφαρµογή µιας σειράς εκπαιδευτικών προγραµµάτων πρακτικών επιδείξεων µε καλλιεργητικές πρακτικές οι οποίες αποδεδειγµένα βελτιώνουν το επίπεδο της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής θεµατικές ενότητες: ∆ιαχείριση λίπανσης, βελτίωση εδάφους, τεχνικές κλαδέµατος, επαναχρησιµοποίηση υποπροϊόντων αγροκτήµατος, διαχείριση εχθρών & ασθενειών, συγκοµιδή και µετασυλλεκτικοί χειρισµοί, διαχείριση ζιζανίων και τεχνικές Μείωσης Ανθρακικού αποτυπώµατος.

Σηµαντικό κοµµάτι της ολοκληρωµένης προσέγγισης στην βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων αποτελεί η επέκταση, ψηφιοποίηση και πιστοποίηση του εφαρµοζόµενου Συστήµατος Ιχνηλασιµότητας κατά ISO 22005:2008, (δηλαδή της παρακολούθησης της πορείας του ελαιοκάρπου από την στιγµή που παράγεται στο χωράφι µέχρι την στιγµή που το τελικό προϊόν τίθεται στη διάθεση του καταναλωτή) καθώς και του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων, ISO 22000:2005, IFS και BRC.

Για την διαφύλαξη της ποιότητας του τυποποιούµενου προϊόντος η Ο.Π. βελτιώνει τον µηχανολογικό της εξοπλισµό µε σύγχρονα µηχανήµατα όπως αυτό του συστήµατος παροχής αέρα στις δεξαµενές για την υποβοήθηση της ζύµωσης του ελαιοκάρπου προς µεταποίηση, τα συστήµατα  δροµεταφοράς από και προς τις δεξαµενές καθώς και µε νέο σύστηµα καθαρισµού δεξαµενών.

Παράλληλα µε την προµήθεια του ανωτέρω εξοπλισµού, προχωράει και σε βελτιωτικές ενέργειες στον χώρο παραγωγής µε την κατασκευή εποξειδικού δαπέδου, την βελτίωση των χώρων υγιεινής του προσωπικού και την τοποθέτηση πάνελ υγειονοµικής χρήσης τα οποία ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των προαναφερόµενων συστηµάτων ποιότητας που εγκαθίστανται καθώς και στην προµήθεια σύγχρονου εξοπλισµού για το χηµικό της εργαστήριο.

Τέλος, ο νέος διαδικτυακός τόπος της Ο.Π. συγκεντρώνει και παρουσιάζει όλες τις δραστηριότητες αυτής που αφορούν την ελαιοκαλλιέργεια, την βελτίωση της ποιότητας, την ιχνηλασιµότητα και πιστοποίηση των προϊόντων της και παρέχει πρόσθετη πληροφόρηση σχετικά µε την οργάνωση και τα προϊόντα αυτής.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Τα προϊόντα παράγονται αποκλειστικά στην «Αιτωλική Γη»και φέρουν τον οµώνυµο διακριτικό τίτλο.

  • Ελιές καλαµών
  • Εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο
  • Βαµβάκι
  • Ζωοτροφές
  • Αραβόσιτος

 

Διαβάστε το Φυλλάδιο